Általános Szerződési Feltételek

 


Jelen dokumentum a Symmetria Magyarország Információ Integritás Kft., mint Szállító és az ügyfél, mint Vevő között elektronikus úton történő megrendelésre, vásárlásra, support kiegészítő szolgáltatás nyújtására vonatkozó általános feltételeket határozza meg.

 

I. Szállító adatai

Symmetria Magyarország Információ Integritás Kft.

1054 Budapest, Báthory utca 8. I. em. 6.

Cégjegyzékszáma: 01-09-170350

Adószáma: 13610018-2-41

Tel: +36 (1) 796 98 97

Web: www.symmetria.hu

 

II. A szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgya a Symmetria Magyarország Információ Integritás Kft. által forgalmazott szoftverek adásvétele, valamint a szoftverekhez tartozó support kiegészítő szolgáltatás nyújtása. A www.symmetria.hu honlapon forgalmazott szoftverek felhasználói leírásai megtalálhatóak a gyártó weboldalán, valamint a letöltött és telepített szoftver súgó menüjében. 

 

III. Megrendelés

A Symmetria Magyarország Információ Integritás Kft. által adott ajánlatban szereplő árak 30 napig érvényesek. A Vevő rendelésének megérkezése után két héten belül Szállító e-mailben megküldi a szoftver éles használatához szükséges kódokat. Az e-mail ezen kívül tartalmaz egy teljesítési igazolást (megfelelősségi nyilatkozat), melyet a Vevőnek aláírva XX időn belül, postai úton kell visszajuttatnia a Symmetria Magyarország Kft. részére.

 

IV. Fizetési feltételek

A Symmetria Magyarország Információ Integritás Kft. által nyújtott szolgáltatások ellenértékének meghatározása a szerződéskötéskor érvényben lévő árlista alapján történik. Az árak nem tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA díját.

Adásvétel esetén a postai úton visszajutatott, aláírt teljesítési igazolás alapján a Szállító kiállítja a számlát, amelyet a Vevő banki átutalással egyenlít ki a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül. Amennyiben Vevőnek ezen kötelezettsége alapján 30 napon túli tartozása jön létre Szállítóval szemben, Szállító azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Felmondás esetén Vevő köteles a termékhez való hozzáférését, illetve azok használatát abbahagyni, továbbá minden alkotóelemét megsemmisíteni. Vagy mi tiltjuk le? 

Üzemeltetési támogatásnál a fizetés minden hónap 10. napjáig történik a Szállító által megküldött számla alapján. Szállító a szolgáltatás díját megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 2 hónappal a díjemelést megelőzően. Amennyiben a Vevő nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak.

Üzemeltetési támogatás esetén Szállító azonnali hatállyal felfüggesztheti szolgáltatása teljesítését, ha a Vevő nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését. A felfüggesztés maximális időszaka az aktuális számla lejáratától számított maximum 30 nap. Ezen idő alatt a Vevő a szoftvert és a hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, a Szállító újra aktiválja a Vevő hozzáférését a szoftverhez és a szoftverhez kötődő kiegészítő szolgáltatásokhoz. Ha a havidíj kiegyenlítése a számla fizetési határideje után maximum 30 napig nem történik meg, a szerződés automatikusan felmondásra kerül. A szerződés megszűnésével véget ér a Szállító kötelezettsége, mely szerint a Vevő számára a szoftverhez kötődő egyéb kiegészítő szolgáltatást biztosít.

 

V. Szerződés

A Vevő a Symmetria Magyarország Információ Integritás Kft-vel köt szerződést az adott szoftver megvételére, üzemeltetési támogatására (support). A szerződés a Vevő írásban történő megrendelése, és annak Szállító általi befogadásával jön létre. A szerződéskötés nyelve magyar, a létrejött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. A szerződések Szállító által iktatásra kerülnek.

Üzemeltetési támogatásnál a Vevő és a Szállító között létrejövő szolgáltatási szerződés határozatlan időre szól. A Vevő a szerződést szabályszerűen írásban bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az adott hónapra vonatkozó havidíj arányos része a Vevő részére kiszámlázásra kerül.

 

VI. Elállás joga

Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a szoftver használatához szükséges kódokat a Symmetria Magyarország Információ Integritás Kft-től e-mailben megkapta. A szoftver vásárlás előtt kipróbálható, ellenőrizhető

 

VII. Szoftver felhasználási feltételek

A szoftver megvásárlásával a Vevő másra át nem ruházható jogot kap arra, hogy a szoftvert telepítse és használatba vegye.

Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. Vevő nem jogosult a szoftvert másolni, harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani. 

 

VIII. Vevő kötelezettsége

Vevő köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. 

A Vevő felel a szükséges előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök biztosításáért, valamint a telekommunikációs kapcsolatért a Vevő és a Gyártó szervere között.

 

IX. Szállító felelőssége

A Szállító felelőssége kizárt a Vevői hiányosságok esetén. Szállító nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, mely a szoftver használatából vagy esetleges működéséből ered. Szállító felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Vevő által vásárolt szoftvertermék használati jogának ellenértékeként kifizetett összeget.

Szállító nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Vevő igényeit.

 

X. Adatvédelem

Szállító a Vevőt érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig köteles megőrizni és azt harmadik személynek, kivéve Gyártót nem adhatja át.

 

XI. Üzemeltetési támogatás

Üzemeltetési támogatás igénylése esetén a Vevő havonta köteles támogatási díj megfizetésére, amely alapján az általa megvásárolt szoftverek frissítéseit letöltheti. Élő üzemeltetési támogatás hiányában a Vevő által használt szoftverhez kapcsolódó internetes szolgáltatások nem vehetőek igénybe.

 

XII. Programhiba

A programhiba lejelentésére, a hiba javítására a Gyártó telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Gyártó jogosult. 

 

XIII. Szavatosság, jótállás

A Symmetria Magyarország Információ Integritás Kft. a szoftver rendeltetésszerű használata esetén vállalja a Gyártó által meghatározott szavatossági és jótállási feltételeket. A szoftverekre vonatkozó szavatosság és jótállás érvényesítése a Szállító székhelyén (1054 Budapest, Báthory u. 8. I. em. 6.) történik. 

 

XIV. Kifogások érvényesítésének helye

A Vevő kifogásaival, panaszaival kapcsolatban a Szállító székhelyén tehet írásbeli bejelentést. Amennyiben a Vevő és a Szállító között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik a két fél között a Vevő számára a fogyasztóvédelmi hatóságoknál történő panasztétel, békéltető testület, bírósági eljárás jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére.

 

XV. Szerződés felmondása

Szállító a jelen szerződést felmondhatja és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megszegi.

Üzemeltetési támogatás esetén Vevő a Szállító 30 nappal korábbi, írásban történő tájékoztatása mellett felmondhatja a szerződést.

 

XVI. Záró rendelkezések

A Szállító jelen ÁSZF feltételeit módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleinek, legalább 2 hónappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Vevő nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, amíg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok alkalmazandók.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014. 05. 01.